img

 Polityka plików cookies

Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu szanuje podstawowe prawo każdego człowieka dozachowania prywatności. Synthos S.A. przywiązuje dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych przez nią danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także z poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

§1. Pliki „cookies” i warunki ich wykorzystania

W związku z korzystaniem z niniejszej strony, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”), obejmujące zawartość tekstową które mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te nie są przechowywane na serwerach Synthos, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/.

Administratorem danych osobowych które będą przetwarzane w związku z wykorzystywaniem plików cookies, jest Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32600), przy ul. Chemików 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, zwana dalej „Synthos” lub „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres mailowy: marketing@synthosgroup.com

Administrator będzie przetwarzać pliki cookies na Państwa urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookies (innych niż niezbędne) Administrator potrzebuje Państwa zezwolenia.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, a w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z wyznaczonym przez Synthos inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@synthosgroup.com

§2. Cele wykorzystania plików „cookies”

W ramach strony wykorzystywane są dwa typy plików cookies:

 • cookies sesyjne – tymczasowe informacje przechowywane na urządzeniu z którego korzysta osoba, i pozostają tam do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia osoby;
 • cookies stałe – przechowywane są na urządzeniu osoby po zamknięciu przeglądarki, przez czas, który jest określony w tego typu plikach bądź ich usunięcia. Stałe pliki cookies są aktywowane za każdym razem, gdy osoba odwiedza stronę, dla której pliki te zostały utworzone.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookies: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony takich jak sprawne poruszanie się po stronie, czy dostęp do zabezpieczonych obszarów strony. Bez tych plików cookies strona może nie działać prawidłowo.
 • Funkcjonalne pliki cookies: umożliwiają większą funkcjonalność dla osób odwiedzających stronę. Administratora, pomagają poprawiać efektywność prowadzonych działań osób odwiedzających stronę oraz dostosowywać je do ich potrzeb i preferencji.
 • Analityczne pliki cookies: wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych na temat korzystania z naszej strony. Wykorzystujemy te dane w celu optymalizacji działań.

W ramach strony wykorzystywane są także pliki cookies podmiotów współpracujących (osobnych dostawców usług), co oznacza że na urządzeniu osoby odwiedzjącej stronę, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów współpracujących. Ich wykaz wraz z informacjami dot. przetwarzania plików cookies znajduje się poniżej.

Google Analytics

Strona korzysta z plików cookies narzędzia Google Analytics. Są to pliki, które wykorzystywane są do celów analizowania, w jaki sposób osoba korzysta ze strony, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania strony. Informacje zbierane przez pliki cookies nie mają na celu ustalenia tożsamości osoby odwiedzającej stronę, ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

§3. Podstawy prawne i czas przetwarzania danych w związku ze stosowaniem plików cookies

Jeśli w ramach wykorzystania plików cookies Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, ich przetwarzanie będzie opierać się o:

 • w przypadku niezbędnych plików cookies, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: „RODO”) realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora do których należą dostosowanie strony do indywidualnych ustawień osoby, która ją odwiedza oraz zapamiętanie wprowadzanych przez osobę danych związanych z korzystaniem ze strony. W tym przypadku okres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju i celu świadczonej usługi, ew. roszczeń oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • w przypadku danych osobowych pozyskanych w związku ze stosowaniem innych niż niezbędne pliki cookies wykorzystywanych na stronie, podstawą jest art. 6 ust. 1 a RODO tj. dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez instalację i wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ich zastosowaniem przekazanym za pośrednictwem platformy do zarządzania zgodami cookies (wyrażona osobno dla każdej z grup polików cookies). W tym przypadku dane przetwarzane są na czas wyrażonej zgody. Dane mogą być również przetwarzane w związku z okresem ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (do czasu ich przedawnienia).

Administrator nie podejmuje decyzji wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym ich profilowaniu.

§4. Odbiorcy danych

W związku z wykorzystaniem plików cookies, dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym, świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora w związku z realizacją usług, m.in. korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie zgodami cookies.

§5. Uprawnienia w związku z wykorzystaniem plików cookies przez stronę

Mogą Państwo dokonać w każdym czasie samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w tym ich usunięcia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) z której Państwo korzystają.

Muszą Państwo pamiętać, że ograniczenie zapisu plików cookies i/lub ich usuniecie z Państwa urządzenia może spowodować nieprawidłowe działania niektórych z funkcji strony, a także może powodować utratę niektórych zapisanych informacji (np. zapisane preferencje).

§6. Prawa osoby, której dane dotyczą

W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji na ich temat (art. 15 RODO);
 • prawo sprostowania (poprawienia) danych osobowych (art. 16 RODO);
 • prawo usunięcia danych osobowych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • prawo ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
 • prawo przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prawo cofnięcia zgody (jeśli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych) – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa (art. 22 RODO);

wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej https://uodo.gov.pl.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce plików cookies poprzez umieszczenie nowej Polityki plików cookies na stronie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zawsze aktualna treść Polityki plików cookies znajduje się na stronie https://poznajstyropian.pl/ . W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności i Plików „cookies” prosimy o wysłanie ich pod adres: marketing@synthosgroup.com.