img

Weź dofinansowanie

Czyste powietrze

Dla kogo?

Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Wielkość dotacji:

do 135 000 PLN

Uwagi:

Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Strona www:

czystepowietrze.gov.pl

Czyste powietrze plus

Dla kogo?

Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą

Wielkość dotacji:

do 135 000 PLN

Uwagi:

Prefinansowanie. Wniosek o dofinansowanie oceniany jest w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia, a w ciągu kolejnych 14 dni jest wykonywana częściowa wypłata środków na konto wykonawcy. Do wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem beneficjent składa maksymalnie 3 umowy z wykonawcami. Dotacja do wysokości maksymalnie 50% przelewana jest na konto wykonawcy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dofinansowanie lub 14 dni przed rozpoczęciem inwestycji.

Strona www:

czystepowietrze.gov.pl

Ulga termomodernizacyjna

Dla kogo?

Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą

Wielkość dotacji:

od 53 000 do do 106 000 PLN

Uwagi:

Odliczenie od dochodów wydatków na termomodernizację. Czas jej realizacji to maksymalnie 3 lata. Odliczona kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł, ale w przypadku małżeństwa jest to 2 razy więcej, czyli 106 tys. zł.

Strona www:

www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/

Premia termomodernizacyjna

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty, spółdzielnie czy firmy. W praktyce premia jest skierowana do właścicieli i zarządców budynków, bez względu na ich status prawny.

Wielkość dotacji:

Dopłata do kredytu obejmuje od 26 do 41% kosztów inwestycji.

Uwagi:

Dofinansowanie na termomodernizację w formie dopłaty do kredytu.
Środki pochodzące z dofinansowania można wykorzystać między innymi na montaż fotowoltaiki, pomp ciepła, docieplenie budynku czy instalacje CO.

Strona www:

www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wspieranie-termomodernizacji-remontow-i-oze

Premia kompensacyjna

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami budynków mieszkalnych z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicieli części budynku mieszkalnego, którzy byli właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyli ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.
W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

Wielkość dotacji:

Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 roku w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Uwagi:

Premię kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego.
Przysługuje inwestorom korzystającym ze środków własnych lub kredytu z premią remontową.

Strona www:

www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-kompensacyjna/#c26332

Premia remontowa

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty, spółdzielnie czy firmy. W praktyce premia jest skierowana do właścicieli i zarządców budynków, bez względu na ich status prawny.

Wielkość dotacji:

25% wartości przedsięwzięcia remontowego

Uwagi:

Premia remontowa jest to wsparcie udzielane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia remontowego.
W rozumieniu ustawy przedsięwzięciami remontowymi są przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest: remont budynków wielorodzinnych, wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, Przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Strona www:

www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-remontowa/

Premia MZG

Dla kogo?

Gminy

Wielkość dotacji:

Premia przeznaczona dla inwestycji prowadzonych przez gminy w budynkach mieszczących lokale z mieszkaniowego zasobu gminy.

Uwagi:

Premia remontowa jest to wsparcie udzielane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia remontowego.
W rozumieniu ustawy przedsięwzięciami remontowymi są przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest: remont budynków wielorodzinnych, wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, Przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie, wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.

Strona www:

www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-mzg-z-opcja-grantu-mzg/

Premia termomodernizacyjna z opcją grantu termomodernizacyjnego

Dla kogo?

Właściciele lub zarządcy:
– budynków mieszkalnych
– budynków zbiorowego zamieszkania
– budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych
– lokalnych sieci ciepłowniczych
– lokalnych źródeł ciepła – wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
– jednostki samorządu terytorialnego
– towarzystwa budownictwa społecznego
– społeczne inicjatywy mieszkaniowe
– spółki prawa handlowego
– osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych)

Wielkość dotacji:

26 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
31 % łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE polegającym na zakupie, montażu, budowie albo modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (koszty instalacji OZE muszą stanowić przynajmniej 10 % łącznych kosztów termomodernizacji i instalacji OZE)
dodatkowe wsparcie w wysokości 50 % kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem
Jeśli inwestorowi będącemu właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego przyznano grant OZE (więcej informacji znajdziesz na stronie grantu OZE), wówczas wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 31 % kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostanie wykonane przedsięwzięcie OZE).

Uwagi:

​Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora – lista banków kredytujących. Przeznaczona jest dla inwestorów korzystających z kredytu (wsparcie nie dotyczy inwestorów realizujących przedsięwzięcie termomodernizacyjne wyłącznie z własnych środków).

Kwota kredytu stanowi co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wynosi nie mniej niż wysokość premii.

Strona www:

www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/